Reklamační podmínky

Obchodní podmínky a tento reklamační řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.beviro.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.beviro.cz  je společnost P2D2 s.r.o., se sídlem Pobřežní 780/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 06801781, DIČ: CZ06801781, tel: 728 228 339, e-mail: info@beviro.cz, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C35774  (dále jen „prodávající“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. V případě zjištění poškození až po převzetí je nutné sepsat s dopravcem (DPD, Zásilkovna nebo Česká pošta) do tří dnů protokol a s ním nám zaslat zboží zpět.

Zásilkovna: Zásilku si prohlédněte přímo na pobočce Zásilkovny. Pokud převezmete viditelně poškozený balíček, právo na reklamaci zaniká. V případě, že je balíček poškozen, oznamte to prosím obsluze Zásilkovny. Následně nás prosím informujte emailem a my se vám ozveme s dalším postupem. Pokud je poškozen obsah zásilky, informujte nás prosím o této skutečnosti e-mailem. A to nejpozději do 3 kalendářních dnů od převzetí zásilky. Následně se vám ozveme s dalším postupem. Pro vyřízení reklamace je nutné zachovat kompletní zásilku, včetně obalového materiálu a výplně.

DPD: Pokud po převzetí zásilky zjistíte, že je její obsah poškozen, vyplňte do 3 pracovních dnů od doručení reklamační formulář na stránkách DPD. Následně vás bude kontaktovat DPD se se sepsáním zápisu o škodě. Pro vyřízení reklamace je nutné zachovat kompletní zásilku, včetně obalového materiálu a výplně. O podání reklamace nás prosím neprodleně informujte e-mailem. Ozveme se Vám s dalším postupem.

GEIS: Pokud po převzetí zásilky zjistíte, že je její obsah poškozen, zavolejte do 3 pracovních dnů od doručení zásilky na telefon: 951 277 777. Následně se s Vámi přepravce domluví po telefonu sepíšete zápis o škodě. Pro vyřízení reklamace je nutné zachovat kompletní zásilku, včetně obalového materiálu a výplně. O podání reklamace nás prosím neprodleně informujte e-mailem. Ozveme se Vám s dalším postupem.

PPL: Pokud po převzetí zásilky zjistíte, že je její obsah poškozen, zavolejte do 3 pracovních dnů od doručení zásilky na telefon: 225 331 500. Následně se s Vámi přepravce domluví po telefonu sepíšete zápis o škodě. Pro vyřízení reklamace je nutné zachovat kompletní zásilku, včetně obalového materiálu a výplně. O podání reklamace nás prosím neprodleně informujte e-mailem na:reklamace@ppl.cz. Ozveme se Vám s dalším postupem.

Česká pošta: Pokud po převzetí zásilky zjistíte, že je její obsah poškozen, můžete zásilku reklamovat na kterékoliv pobočce České pošty. Reklamační řízení je však možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Více informací najdete zde: Reklamace na stránkách České pošty. Pro vyřízení reklamace je nutné zachovat kompletní zásilku, včetně obalového materiálu a výplně. O podání reklamace nás prosím neprodleně informujte e-mailem. Ozveme se Vám s dalším postupem.

Slovenská pošta: Pokud po převzetí zásilky zjistíte, že je její obsah poškozen, můžete zásilku reklamovat na kterékoliv pobočce České pošty. Reklamační řízení je však možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Více informací najdete zde: Reklamace na stránkách Slovenské pošty.

Odpovědnost za vady prodané věci

Věc je vadná, nemá-li při převzetí vlastnosti stanovené kupní smlouvou (ujednané množství, jakost či provedení). Kupující je povinen si věc prohlédnout co nejdříve o převzetí zboží. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; na odstranění vady bezplatnou opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Jeli vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Záruka a jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající poskytuje záruku pouze pro kupujícího, jímž je spotřebitel s tím, že záruční lhůta činí 24 měsíců. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, resp. od doručení do místa určení uvedeného kupujícím. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití nebo životnost výrobku, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána a které byly v prodejním dokladu vyznačeny. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Současně si prodávající a kupující, jímž je spotřebitel sjednávají, že záruční doba u věci použité činí 12 měsíců. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje. Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít kupujícímu vstříc. V případě, že kupující, jímž je spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Reklamované zboží (včetně kopie dodacího listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu) je povinen doručit se stručným popisem vady a s požadavkem na způsob vyřízení reklamace osobně, nebo prostřednictvím poštovního doručovatele na naši adresu (viz níže), případně elektronicky na emailovou adresu info@be-viro.cz.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

Areál Osona

Gentleman Store s.r.o.
P2D2 s.r.o.
Roháčova 7,
130 00 Praha

Upozornění

V případě, že zboží bylo kupujícím (i spotřebitelem) již použito a došlo k částečnému, byť minimálnímu opotřebení či spotřebování obsahu (např. v případě parfému k vypotřebování části obsahu nádobky apod.), tedy k tomu, že užitné vlastnosti vraceného výrobku jsou jinak omezeny, nesplňuje takové zboží podmínku, která je stanovena zákonem. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a kupující je tak povinen vrátit zboží ve stavu, v jakém jej kupující obdržel. Pokud kupující vrací výrobek částečně opotřebovaný nebo spotřebovaný, porušil svou povinnost vrátit výrobek ve stavu, v jakém jej zakoupil, když prodávající poskytl výrobek s určitými deklarovanými vlastnostmi, v určité hmotnosti, objemu apod. a jedná se tedy o zboží, které „nemůže být pro svůj charakter vráceno“ (viz čl. 6 odst. 3 Směrnice 97/7/ES).

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího či jiných společností.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění, nebyla-li s kupujícím dohodnuta lhůta delší.

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.